Beleidsverklaring

Als directie is het aan ons om het beleid van ons bedrijf aan te geven ten aanzien van (voedsel)kwaliteit, arbo en milieu. Van ons wordt verwacht dat we aangeven dat we onze uiterste best zullen doen om onze opdrachtgevers tevreden stellen, waarbij we beheerst omgaan met (voedsel)kwaliteit, arbo en milieu. We streven ernaar dat onze activiteiten zo worden uitgevoerd dat hierbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade aan het milieu en de omgeving worden voorkomen. En uiteraard dat we streven naar continue verbetering op het gebied van (voedsel)kwaliteit, arbo en milieu. Niet geheel onlogisch om aan te geven is dat we hierbij de geldende wet- en regelgeving en certificatieschema's in acht nemen. Om dit allemaal te kunnen realiseren moeten we hiervoor alle middelen beschikbaar stellen.

Het uitvoeren van GWW-, sloop-, sanering- of recyclingprojecten is geen routinewerk. Ieder project is anders en heeft te maken met een unieke werkwijze, veiligheidsmaatregelen, regels en bepalingen etc. Reyrink zoekt daarom altijd naar nieuwe en betere manieren om een project, groot of klein, aan te pakken. GWW, slopen, saneringen, en reycling zijn een vak en daarom wordt ieder project met gemotiveerde mensen en het juiste materieel op de juiste plek aangepakt. Daarnaast het uitvoeren van milieukundige begeleiding van (in-situ/ water) - bodemsaneringen.

De werkzaamheden zijn mede gericht op het verwijderen van asbesthoudende grond en materialen en verontreinigende stoffen. De risico's en gevaren van asbest en verontreinigingen zijn algemeen bekend. De organisatie is dan ook voornemens haar werkzaamheden dusdanig uit te voeren dat emissie van gevaarlijke stoffen naar de mens en haar omgeving wordt voorkomen.

Een goede basis is vereist om te komen tot een optimale dienstverlening en een tevreden opdrachtgever. We willen de (potentiële) opdrachtgever actief en drempelverlagend benaderen. We stellen ons actief op binnen onze branche gericht op alle betrokken partijen. Zonder betrokkenheid van onze medewerkers is onze basis niet te realiseren, dus vinden wij een goede werksfeer en deskundigheid van cruciaal belang. Voeg hier aan toe een oplossingsgerichte houding, professionaliteit, service en een adequate aanpak. Zo verwachten we net dat stukje extra in onze dienstverlening te leggen om ons van anderen te onderscheiden.

Reyrink is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de onder haar certificaat uitgevoerde projecten. Ongeacht of hier medewerkers voor worden ingehuurd of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed.

Aan de KAM-coördinator de taak om een managementsysteem op te zetten en te onderhouden waarmee de bovenstaande koers kan worden ingezet. De directie draagt de verantwoordelijkheid de bovengenoemde uitgangspunten en het KAM-systeem in de dagelijkse praktijk te verankeren.

De Directie van het bedrijf verklaart dat:

- Voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteit en om te kunnen voldoen aan de wensen van de klant, is een goed functionerend kwaliteitszorg- en veiligheidssysteem een belangrijk gereedschap.
- Wij willen binnen ons bedrijf, mede aan de hand van regels en voorschriften in de wet- en regelgeving, veilig en gezond ons werk tot stand brengen. Zorg te dragen voor de beschikbaarheid van middelen.
- Voor de uitvoering van het kwaliteits/ veiligheidsbeleid van de directie zich ten volle verantwoordelijk voor het zorgvuldig, arbeidshygiensich en milieuhygienisch asbestverwijderen en andere activiteiten. Dit wordt aan de hand van doelstellingen vastgesteld.
- We zullen voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en dat wordt voldaan aan de eisen in het certificatieschem’s, incl. de bijbehorende wet- en regelgeving.

Het geheel van maatregelen, procedures en middelen op het gebied van de kwaliteitszorg is vastgesteld in dit kwaliteitshandboek.

Alle medewerkers binnen het bedrijf, personeel van onderaannemers als tijdelijke werknemers zijn op de hoogte gesteld van dit beleid, op een zodanige wijze dat erop vertrouwd kan worden dat zij dit beleid ook begrijpen en er naar handelen.

Het doel is gericht op:

- Het voldoen aan de normen
- Het voorkomen van persoonlijk letsel
- De zorg voor veiligheid van derden
- Het voorkomen van materiële- en milieuschade (ook voorkomen verspreiding van asbest naar de mens en/of zijn omgeving bij het asbestverwijderen )
- Veilig en verantwoord werken en volgens de wet- en regelgeving werken
- Zorgen dat eindinspecties (asbestsaneringen) 100 % in orde zijn
- Zorgen dat er geen afwijkingen worden geconstateerd door arbeidsinspectie
- Continue verbetering van de doeltreffendheid van de beheersing en borging van het asbestverwijderen.
- Een kader bieden voor het vaststellen en beoordelen van de doelstellingen met betrekking tot het zorgvuldig, arbeidshygienisch asbestverwijderen.
- Het streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, milieu en kwaliteit.

Aanvullend beleid t.a.v. asbestverwijderingsprojecten:

Reyrink is een onafhankelijke onderneming. Er zijn geen ongeoorloofde combinaties met asbestinventarisatiebedrijven of eindbeoordelingsinstellingen. De bestuurders en aandeelhouders zijn geen bestuurder of leidinggevende bij een asbestinventarisatiebedrijf c.q. eindbeoordelingsinstelling. Behalve het belang van een goede en volledige asbestinventarisatie heeft Reyrink geen belang bij de uitkomst van de asbestinventarisaties die ter beschikking worden gesteld of in opdracht van Reyrink worden verricht. Voor een asbestverwijderingsproject geldt dat de medewerkers niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de betreffende asbestinventarisatie(s) of uit te voeren eindbeoordelingen. De directie en projectverantwoordelijke DTA-A zien hierop toe.

Esbeek, 1 mei 2017

Namens de directie:

 

A.W.J. (Tom) Reijrink                                   W.A.M. (Ruud) Reijrink

Projecten met activiteiten die naadloos op elkaar aansluiten door onze veelzijdige dienstverlening met hoge doordachte service.


Wat kan Reyrink voor u betekenen?

Containerverhuur 
Bel 013 - 516 93 21 voor het bestellen van een container.


Vacatures
Aan de slag bij Reyrink!
Bekijk hier onze vacatures