Voorwaarden

SLOOP- GROND- ASBEST EN TRANSPORTWERKEN REYRINK AANNEMERSBEDRIJF B.V.

Sloop-, grond-, asbest- en transportwerken Reyrink Aannemersbedrijf B.V., hierna te noemen “Reyrink” is een onderneming met o.a. als bedrijfsactiviteiten sloop-, grond-, asbest-, en transportwerken alsmede verhuur van zaken.

I.) ALGEMEEN
1.iedere overeenkomst met Reyrink is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Reyrink niet aanvaard tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.de opdrachtgever die reeds cliënt is bij Reyrink wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere opdrachten van Reyrink in te stemmen

4.Reyrink stelt een afschrift van haar algemene voorwaarden ter hand aan de opdrachtgever. Zij is te allen tijde bereid de opdrachtgever een afschrift van haar algemene voorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.

II) OFFERTES EN BEVESTIGING
1.Alle offertes, hoe ook genaamd, door of namens Reyrink gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

2.Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging, dan wel door Reyrink uitvoering wordt gegeven aan de opdracht

3.De offertes van Reyrink zijn geldig gedurende een periode van dertig dagen tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld

4.Indien in de offerte melding wordt gemaakt van een leveringstermijn is deze voor Reyrink een indicatie en streeft Reyrink er naar deze naar beste vermogen in acht te nemen

5.Indien niet binnen 8 dagen de juistheid van een door Reyrink verstrekte schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden, Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk bevestigd zijn door Reyrink. Indien afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in kosten is Reyrink gerechtigd deze kosten door te belasten aan de opdrachtgever.

6.Ingeval van belangrijke wijzigingen in lonen, sociale lasten, valutakoersen, wijziging in de wetgeving en/of voorschriften van rijks- en lagere overheden, inclusief wijzigingen in stortgelden, leges en heffingen of van omstandigheden, die verhoging van de kosten voor Reyrink met zich meebrengen is Reyrink gerechtigd een daardoor ontstane kostprijsverhoging aan de opdrachtgever door berekenen.

III) PRIJZEN
1.Alle prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij anders is bepaald.

2.De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, uitvoeren en geldelijk afwikkelen van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. Ingeval van wijziging van de belasting of heffingen wordt de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aangepast

3.Aanbiedingen gaan ervan uit, dat het sloop object, sloopmateriaal of sloopafval niet verontreinigd is en als zodanig kan worden afgevoerd. Bij depot/opslag ter plaatse van het werk is het risico voor de opdrachtgever. In geval van verontreiniging inclusief de bodem en/of grondwater dient de opdrachtgever zulks vooraf aan Reyrink schriftelijk mede te delen. Bij gebreke hiervan, alsmede in het geval dat de opdrachtgever heeft nagelaten voor de sloop ze een onderzoek in te stellen naar mogelijke verontreiniging, komt het risico voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan Reyrink en/of derden toegebracht, volledig voor rekening van opdrachtgever

4.Afkomende- voor hergebruik geschikte-materialen worden door uitvoering van het werk eigendom van Reyrink, tenzij het betreft verontreinigde materialen en Reyrink omtrent de verontreiniging tevoren niet of niet voldoende is ingelicht door opdrachtgever

5.Noodzakelijke werkzaamheden die redelijkerwijs voor Reyrink niet te voorzien waren, worden bij de uitvoering als meerwerk beschouwd en zodanig afgerekend. Hetzelfde geldt voor niet voorziene afwijkingen van stelposten en van verrekenbare of geschatte hoeveelheden

6.Ingeval van belangrijke wijzingen in lonen, sociale lasten, valutakoersen, wijziging in de wetgeving en/of voorschriften van rijks- en lagere overheden, inclusief wijzigingen in stortgelden, leges en heffingen of van omstandigheden, die verhoging van de kosten voor Reyrink met zich meebrengen is Reyrink gerechtigd een daardoor ontstane kostprijsverhoging aan opdrachtgever door te berekenen.

IV) ANNULERING
Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van opdrachtgever c.q. annulering door opdrachtgever is deze verplicht tot vergoeding van alle door Reyrink in dezen gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Reyrink wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst., welke vergoedingen minimaal 10% van de overeengekomen prijs belopen.


V) VERHUUR
1.Indien en voor zover zaken door Reyrink aan opdrachtgever verhuud worden moet het gehuurde in overeenstemming met zijn gebruiksdoel gebruikt worden. Het gehuurde wordt geacht bij ingebruikneming door opdrachtgever in goede staat te zijn ontvangen. Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde in die staat te houden en na afloop der huur weer af te leveren.

2.Ingeval bij retourneren van het gehuurde door Reyrink wordt vastgesteld dat het gehuurde beschadigd of incompleet wordt geretourneerd, zal Reyrink hiervan een kostennota opmaken welke voor rekening komt van de opdrachtgever.

3.Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik aan derden van het gehuurde zij het om niet of onder bezwarende titel is verboden

4.Het is opdrachtgever niet toegestaan wijziging te brengen in de staat waarin het gehuurde aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Alles wat desondanks door of vanwege de opdrachtgever op het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van Reyrink.

5.Ingeval opdrachtgever het gehuurde niet tijdig retourneert, heeft Reyrink recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal naar keuze van Reyrink bestaan uit ofwel het in rekening brengen van de aankoopwaarde van het gehuurd ofwel vergoeding van de werkelijk door Reyrink te lijden schade, zulks naar keuze van Reyrink.

6.Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor opdrachtgever

7.Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat voor het gebruik van het gehuurde aan alle overheidsvoorschriften voldaan is. Aan beperkingen of verboden met betrekking tot het gebruik kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de opdrachtgever of derden ofwel van overmacht.

VI) AANVANG EN UITVOERING.
1.In de overeenkomst wordt de datum van aanvang van het werk en voor zover mogelijk de datum van oplevering, althans het planningsschema, vastgelegd

2.De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Reyrink tijdig kan beschikken over de voor de opzet en de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen)

3.De opdrachtgever is verplicht tijdig voor een goede toegang naar het werk zorg te dragen alsmede de voor de uitvoering van het werk nodige voorzieningen te treffen waaronder begrepen de nodige aansluitingsmogelijkheden voor onder meer gas, water en elektriciteit. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Reyrink behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het  werk voor Reyrink daarvan geen vertraging ondervindt.

5.Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Reyrink voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

6.Indien Reyrink extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van onvolledigheden of fouten in de aangeleverde opdrachten, zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen dan wel de opdrachtgever ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de opdracht verlangt, een en ander te wijten aan en/of voor risico van de opdrachtgever, heeft Reyrink het recht de kosten hiervan aan de opdrachtgever door te berekenen conform het daarvoor van toepassing zijnde uurtarief.

7.Reyrink heeft het recht te bedingen dat de opdrachtgever alvorens de opdracht wordt uitgevoerd aan Reyrink een voorschot betaalt. De hoogte hiervan wordt bepaald door Reyrink met inachtneming van de redelijkheid.

8.Reyrink heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht gebruikt te maken van of zicht te laten bijstaan door derden, zonder de opdrachtgever hiertoe in te lichten en zonder dat de opdrachtgever hiertegen bezwaren kan inbrengen, een en ander met inachtneming van de redelijkheid.

9.Reyrink spant zich ervoor in de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een opdracht uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

10.Reyrink is slechts gehouden aan een annulering of wijziging in of van de opdracht indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard.

11.Reyrink behoudt zicht het recht voor kleine wijzigingen in de opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de opdrachtgever hierdoor het recht heeft de opdracht te annuleren of te (laten) ontbinden.

12.De opdracht wordt door Reyrink uitgevoerd tijdens de normale werkuren, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur - 17.30 uur, tenzij anders overeengekomen.

VII) CONSTRUCTIE, MATERIALEN EN VOORZIENINGEN
1.De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

2.Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

3.Indien bouwstoffen en materialen door Reyrink worden aangeleverd, wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld deze te keuren. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien zij worden verwerkt.

VIII) OPLEVERING
1.Het werk word als opgeleverd beschouwd;

a) wanneer Reyrink hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van heet werk en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.

b) na verloop van 8 dagen nadat Reyrink schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen

c) bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dienverstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2.Kleine gebreken welke gevoeglijk op korte termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

3.Bij onthouding van de goedkeuring van het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Reyrink onder opgaaf van redenen.

IX) AANSPRAKELIJKHEID
1.Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Reyrink of degenen, die door haar in het werk zijn gesteld, wordt elke aansprakelijkheid voor middellijk of onmiddellijk geleden schade – waaronder begrepen alle materiele of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade – ontstaan bij of door de uitvoering van het werk dan wel door gebreken van door Reyrink geleverde zaken bij de opdrachtgever of derden, uitgesloten.

2.Ingeval van aansprakelijkheid komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen Reyrink verzekerd is of gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn.

3.Ook voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen en

duikers wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij aan Reyrink vooraf de ligging op tekeningen is aangegeven of de ligging vooraf uitdrukkelijk en bewijsbaar aan haar is medegedeeld.

4.Reyrink is nimmer aansprakelijk voor schade, die de wederpartij lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht

5.Reyrink is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.

6.Reyrink is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden, materialen of zaken tijdens vervoer of verzending per post of anderszins almede voor een te late ontvangst.

7.Reyrink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Reyrink tijdens het leveren van producten en/of het verrichten van diensten ingeschakelde hulppersonen

8.Reyrink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar lediginggevend personeel, indien deze schade althans niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

9.De opdrachtgever is verplicht om alle werken waarop door Reyrink werkzaamheden worden verricht, dit met inbegrip van de prestatie van Reyrink, op een car-polis te verzekeren en verzekerd te houden tot aan het gereedkomen van het werk en, wanneer deze van toepassing is, eveneens gedurende de onderhoud- en garantietermijn. Op die car-verzekering moeten zijn verzekerd het werk van de opdrachtgever waarin, waaraan of waarop Reyrink haar werkzaamheden moet verrichten, eigendommen van derden en van een eventuele opdrachtgever van de opdrachtgever, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk zijn vervaardigd zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage als bij de handelaar, als tijdens transport als op het bouwwerk.

X) OVERMACHT
1.Als overmachtsfactoren worden met name aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van grondstoffen bij Reyrink, belemmerde maatregelen van enige overheid en in het algemeen elke oorzaak welke buiten controle van Reyrink is gelegen waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Reyrink wordt bemoeilijkt.

2.Indien Reyrink door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze haar verplichtingen na te komen, heeft Reyrink het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht met als maximum drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is Reyrink bevoegd en na het verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

3.Partijen treffen een regeling voor het geval van onwerkbaar weer. Bij gebreke van een dergelijke regeling is het risico hiervoor voor rekening van opdrachtgever, tenzij en voor zover Reyrink ter zake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden aanspraak kan maken op bestaande voorzieningen c.q. vergoedingen.

XI) BETALING
1.Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient betaling telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop Reyrink de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

2.Al onze bedragen genoemd zijn exclusief omzetbelasting.

3.Na oplevering wordt door Reyrink met inachtneming van de overeenkomst en de algemene voorwaarden van Reyrink een eindafrekening opgemaakt. De desbetreffende factuur dient binnen 14 dagen na de dag waarop Reyrink deze aan opdrachtgever heeft toegezonden door opdrachtgever te worden voldaan.

4.Betaling geschiedt zonder enige korting of schuldvergelijking tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5.Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt aan de opdrachtgever een rente in rekening gebracht gelijk aan de wettelijke rente, vermeerder met 2%, echter met een minimum van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, onverminderd het recht van Reyrink tot gehele of gedeeltelijke ontbinding c.q. opschorting van haar verplichtingen en/of schadevergoeding. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de openstaande facturen worden afgeboekt.

6.Reyrink is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incasso van haar vordering(en) op opdrachtgever. De buitengerechtelijk incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch bedragen minimaal 10% met een minimum van € 115,00.

XII) OPSCHORTING
1.De aansprakelijkheid van Reyrink voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verbanden houden met tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat de verzekeraar  uit hoofde van een door Reyrink in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering of enige andere verzekering wegens een dergelijke tekortkoming uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot een uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Reyrink voor alle directe schade en kosten, welke op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is te alle tijde beperkt tot 100% van het netto factuurbedrag per opdracht.

2.Reyrink is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade en kosten, welke op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

XIII) GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1.Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of die naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij Reyrink om haar moverende reden de zaak wenst  aan te brengen voor de rechter bevoegd in de plaats waar gedaagde woont of gevestigd is.

2.Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Projecten met activiteiten die naadloos op elkaar aansluiten door onze veelzijdige dienstverlening met hoge doordachte service.


Wat kan Reyrink voor u betekenen?

Containerverhuur 
Bel 013 - 516 93 21 voor het bestellen van een container.


Vacatures
Aan de slag bij Reyrink!
Bekijk hier onze vacatures